Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne for Balsløw A/S, herefter kaldet Balsløw, skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde - medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.

1. ORDREAFGIVELSE

Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden, er Balsløw berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuld forudbetaling. Kundens annullering af den afgivne ordre kan kun ske med forudgående samtykke fra Balsløw.

2. LEVERINGSBETINGELSER 

Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010 - Ab Fabrik, Hadsund - medmindre andet er aftalt i særlige tilfælde. For kunder i Danmark gælder følgende: Ved køb under 3.000 DKK excl. moms debiteres kunden hele fragtbeløbet. Ved køb over 3.000 DKK excl. moms tilbydes fri fragt. For kunder i Sverige gælder følgende: Ved køb under 4.000 SEK excl. moms debiteres kunden hele fragtbeløbet. Ved køb over 4.000 SEK excl. moms tilbydes fri fragt. For kunder i Norge gælder følgende: Ved køb under 5.000 NOK debiteres kunden hele fragtbeløbet. Ved køb over 5.000 NOK tilbydes fri fragt. For andre lande udenfor EU debiteres fragtbeløb uanset varekøbets størrelse, med mindre andet er aftalt.

3. LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE

Leveringstidspunktet aftales særskilt mellem Balsløw og kunden. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig. 

4. EJENDOMSFORBEHOLD

Balsløw forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.

5. PRISER

Balsløw’s priser er anført i DKK, EUR, SEK eller NOK og er excl. moms og fragt. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. Balsløw vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris. 

6. BETALING

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til Balsløw ske mod faktura og er, med mindre andet er aftalt, forfalden 14 dage fra fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 2% per måned fra forfaldstidspunktet. Balsløw må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for Balsløw som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

7. INDSIGELSER OG BEFØJELSER

Alle indsigelser skal indgives skriftligt og skal modtages af Balsløw senest 8 dage efter levering eller - i tilfælde af forsinkelse - forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 3 måneder efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra Balsløw.

8. FORCE MAJEURE

Balsløw skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for Balsløw’s direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, Balsløw, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Balsløw skal, I det omfang dette er tilladt under relevant lovgivning, og desuagtet hvilket grundlag der måtte være for kravet, herunder produktansvar, ikke være ansvarlig for produktansvar eller for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for Balsløw svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.